Privacy Verklaring

NL – FR


Waarom deze Privacyverklaring?

Garage Godefroy hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil Garage Godefroy de gebruiker van onze Website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door NV GODEFROY

Contactgegevens

Adres :  Bergensesteenweg 413 – 1500 Halle

Email :  info@halle.mercedes-benz.be

Data protection officer :  Jannick Godefroy

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en)
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW Categorie en –nummer, ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van reparatie : chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron

Informatie afkomstig van derde partijen:

Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon
 • Om u de infomail(ing) te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang.  Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
 • Aan de fabrikant van uw voertuig
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Doorgave buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar na de laatste activiteit.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.  In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

 

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

Mercedes-Benz Certified GODEFROY, Bergensesteenweg 413, 1500 Halle

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres:

info@halle.mercedes-benz.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be

 

FR

 

Politique de confidentialité des données

Responsable du traitement des données

Vos données sont traitées par SA GODEFROY

Pour nous contacter

Bergensesteenweg 413, 1500 Halle

Email : info@halle.mercedes-benz.be

A qui s’adresse notre politique de protection des données ?

Cette politique s’applique à tous nos clients, anciens clients ainsi qu’aux personnes que nous prospectons ou qui marquent un intérêt pour nos produits ou services.

Quelles sont les catégories de données que nous traitons ?

Nous pouvons traiter les types de données suivantes, dépendant de notre relation avec vous :

 • Nom, prénom, sexe, langue
 • Adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email
 • Si vous êtes un professionnel: Les coordonnées de votre société (adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email), votre numéro de TVA et la catégorie + le numéro d’entreprise
 • Les marques et modèles de véhicules, produits et services pour lesquels vous avez marqué un intérêt ou demandé une offre
 • La marque et modèle de véhicules, produits et services que vous avez achetés et les informations relatives à la commande
 • Si nous effectuons une réparation sur votre véhicule : n° de chassis, n° de plaque, kilométrage, type de réparations/entretiens
 • Date d’enregistrement des informations et source

Informations provenant de tiers

Nous pouvons également collecter des informations vous concernant provenant de bases de données externes (par exemple via votre constructeur automobile ou via des sociétés spécialisées dans le commerce de données) afin de mettre vos données à jour ou vous envoyer de la publicité personnalisée.

Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles et quelle est la base légale de ces traitements ?

Avec votre autorisation (base légale : article 6a de la règlementation vie privée) :

 • Lorsque vous nous posez des questions via notre site web
 • Pour l’envoi des mail(ing) auxquelles vous êtes inscrits ou pour gérer votre participation à nos actions commerciales ou concours.

Dans le cadre de demandes d’offres ou l’exécution de votre contrat (base légale : article 6b de de la règlementation vie privée) :

 • Dans le cadre de la création, l’acceptation et le suivi de votre commande, la gestion générale de la clientèle, le service après-vente et le recouvrement
 • Dans le cadre de l’entretien, la réparation et le dépannage de votre véhicule
 • A des fins comptables
 • Afin de lutter contre les fraudes éventuelles, les délits et les infractions éventuelles et assurer la gestion des litiges et procédures juridiques éventuelles

Lorsque nous avons un intérêt légitime, dans le cadre de nos activités de marketing. Dans ce cas, nous veillons toujours à respecter un équilibre avec le respect de votre vie privée (base légale : article 6f de la règlementation vie privée) :

 • Afin de vous informer de nos produits et services , éventuellement sur base de votre profil marketing
 • Afin de centraliser, combiner et enrichir vos données à l’aide d’informations utiles provenant de partenaires externes
 • Afin de lutter contre les fraudes éventuelles, les délits et les infractions éventuelles et assurer la gestion des litiges et procédures juridiques éventuelles

Lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts vitaux ou d’une autre personne physique (base légale : article 6d de la règlementation vie privée)

 • Dans le cadre d’une campagne de rappel organisée par le constructeur, relative à un défaut affectant votre véhicule, afin de pouvoir vous contacter d’urgence à ce sujet

Afin de satisfaire aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis (base légale : article 6c de la règlementation vie privée) :

Nous sommes également soumis à des obligations fiscales et comptables imposant la conservation et la transmission de certaines données aux administrations comptables et fiscales

Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?

Vos données peuvent être communiquées à des tiers dans les cas suivants :

 • A nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour notre compte (exemple call centers externes, agence de publicité, prestataires informatiques, clouds …) et uniquement sur base de nos instructions.
 • A votre constructeur automobile
 • A des partenaires commerciaux afin que ceux-ci puisent vous envoyer des offres promotionnelles, éventuellement sur base de votre profil marketing.

Transfert de données en dehors de l’Union Européenne

Vos données ne sont pas transmises en dehors de l’Union Européenne.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Vos données sont conservées jusqu’à 10 ans après la dernière activité.

Comment protégeons-nous vos données ?

Vos données sont traitées de façon confidentielles. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de celles-ci.

Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la règlementation vie privée, vous disposez d’un droit d’accès et de correction de vos données.

Vous avez également le droit de demander à être oublié dans les cas énumérés par la loi.

En cas de contestation relative au traitement de vos données, vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données jusqu’à ce que la contestation soit résolue.

Enfin, vous disposez du droit à la portabilité de vos données.

Votre droit d’opposition A tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de marketing direct et à l’utilisation de profils marketing sur base de vos données. Vous avez également le droit de vous opposer à la transmission de vos données à des tiers pour les mêmes finalités de marketing direct.

 

Pour exercer ces droits

Vous devez nous adresser une demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité, à l’adresse suivante :

Mercedes-Benz Certified GODEFROY – Bergensesteenweg 413 – 1500 Halle

ou à l’adresse email suivante :

info@halle.mercedes-benz.be

Vous disposez également toujours d’un recours auprès de la Commission pour la protection de la Vie privée à l’adresse commission@privacycommission.be

Back to top